Договір оферти

Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – «Офертою») Товариства з обмеженою відповідальністю Комкаст Україна, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання послуг з підключення та надання доступу до мережі Інтеренет, надалі за текстом – „Договір”, і містить всі істотні умови, необхідні для надання таких послуг, надалі за текстом – „Послуги”, та для укладання й реалізації Договору.

Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов шляхом оплати послуг відповідні фізичні особи визначаються як „Замовники”.

У зв’язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти чи певним з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від надання Послуг.

При необхідності ТОВ „Комкаст Україна також може укласти документально оформлений договір з підписами та печатками.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Комкаст Україна, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Іванькова Данила Єлисейовича, надалі Виконавець, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і фізична особа, надалі Абонент, з іншої сторони,  які при спільному згадуванні можуть іменуватись Сторони і кожен окремо Сторона, уклали Договір про наступне:

1. Виконавець надає Абоненту послуги підключення та цілодобового доступу до глобальної мережі Інтернет та до ресурсів локальної мережі ChokolovkaNET(надалі - Послуги) за адресою, зазначеною Абонентом у Заявці на підключення.

2. Послуги надаються за умови технічної можливості та наявності покриття, які Абонент з'ясовує самостійно, звертаючись до карти покриття на сайті Виконавця http://chokolovka.net , у разі необхідності, по телефону або в офісі Виконавця.

3. Безумовним прийняттям даної публічної оферти (Договору) вважається здійснення Абонентом платежу в якості оплати Послуг Виконавця.

4. Виконавець забезпечує надання послуг за цим Договором в термін 5 робочих днів після сплати Абонентом первинного авансу, і надходженні цієї суми на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. Сума первинного авансу включає вартість підключення, абонентську плату за один або більше місяців та вартість додаткових послуг, які обираються Абонентом.  Із суми первинного авансу може бути виключена вартість підключення, якщо на дату підпису Договору діє одна з відповідних Акцій. Акції діють за умови зобов’язання Абонента  не відмовлятися від замовлених послуг не менш  ніж 6 календарних місяців.

6. Загальні умови та порядок надання і отримання Послуги встановлюються діючим „Регламентом (правилами) надання і отримання Послуги доступу до мережі ChokolovkaNET ” (Регламент) та „Тарифами на послуги мережі ChokolovkaNET ” (Тарифи), які є невід’ємною частиною даного Договору та розташовані на офіційному веб-сайті ChokolovkaNet (http://chokolovka.net ). Мінімальна гарантована швидкість доступу до Інтернету у будь-якому Інтернет-пакеті та/або Пакеті послуг ТБ+Інтернет складає 1 Мбіт/с.

7.   Права та обов’язки сторін.

7.1. Виконавець  має право:
7.1.1 Здійснювати перерви в наданні Послуги для  технічного обслуговування обладнання у відповідності до діючого Регламенту.

7.2.
Виконавець забов’язаний:
7.2.1. Надавати послуги Абоненту згідно цим Договором, Регламентом та Тарифами.
7.2.2. У разі змін Регламенту або Тарифів на замовлені послуги, розмістити їх на на офіційному веб-сайті Виконавця за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів чи умов.

7.3Абонент має право:
7.3.1. Тимчасово призупинити надання Послуг на підставі власної заяви Абонента за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати такого призупинення. Таке призупинення може відбуватися не більше 2 (двох) разів на рік, терміном не довше 60 (шістдесяти ) календарних днів і не менше, ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів протягом року.
7.3.2. Змінити тарифний пакет з кожного 1 числа наступного місяця, надавши Виконавцю письмову заяву за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати такої зміни, в якій зазначає новий обраний тарифний пакет.
7.3.3. Вимагати дотримання Виконавцем технічних характеристик Послуг, передбачених цим Договором та Додатковими угодами до нього, а також нормативними документами, що діють на території України.
7.4. Абонент забов’язаний:
7.4.1. Користуватись послугами у повній відповідності до умов цього Договору та Регламенту.
7.4.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги згідно до п.8. Порядку розрахунків цього Договору.

8. Порядок розрахунків

8.1. Вартість щомісячної абонентської  плати сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом у розмірі, не меншому ніж встановлено в обраному тарифному пакеті та списується з особистого рахунку Абонента за повний календарній місяць (з 1-го по останній день місяця) .
8.2. При первинному підключені до мережі Інтернет коригування абонентської плати проводиться з дня підключення до кінця календарного місяця, згідно з обраним Абонентом тарифним пакетом.
8.3. Якщо станом на 1 (перше) число місяця коштів на рахунку Абонента недостатньо, Послуги йому не надаються та автоматично поновлюються після поповнення рахунку протягом календарного місяця. Корегування абонентської плати при цьому не здійснюється.
8.4. Сторони домовились, що вартість наданих Абоненту Послуг та кошти, що будуть надходити від Абонента на оплату Послуг, Виконавець буде обліковувати на одному зведеному (консолідованому) рахунку. В випадку виникнення заборгованості по оплаті однієї із Послуг та переплати по іншій із Послуг, Виконавець може, без згоди Абонента, переплату по одній із Послуг направити на погашення заборгованості по іншій Послузі.
8.5. Виконавець формує та зберігає дані по кожній Послузі, що надається Абоненту. У випадку, якщо Абонент не погоджується зі змістом наявних даних по наданим Послугам, він може опротестувати такі дані з 1 (першого) по 5 (п’яте) число місяця, наступного за тим, у якому надавалася відповідна Послуга, шляхом надіслання письмової претензії. Претензія Абонента розглядається Виконавцем протягом 5 (п’яти) робочих днів. У випадку визнання претензії Абонента обґрунтованою, Виконавець здійснює корегування списаної суми. У випадку виникнення переплати, такі кошти Абонента будуть зараховані на поточний місяць. Якщо до 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за тим, в якому надавалися Послуги  Абонентом не буде заявлено претензії щодо наданих Послуг, то списання коштів з рахунку Абонента вважається погодженим.
8.6. У платіжному дорученні (квитанції) на оплату послуг Виконавця, Абонент зобов’язаний точно вказати номер Договору, своє прізвище та ініціали. Плата від абонента зараховується на особливий рахунок Абонента тільки після надходження такої плати на розрахунковий рахунок Виконавця.  При отриманні платежів з неточними реквізитами, кошти на особові рахунки Абонентів не зараховуються, а знаходяться на рахунку Виконавця до з’ясування їх власника.
8.7. Кількість та вартість послуг, наданих Абоненту у розрахунковому періоді, визначається у відповідності до показників належних Виконавцю технічних засобів виміру обсягів, кількості, технічних характеристик та вартості наданих послуг.

9. Відповідальність сторін.

9.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору та Регламенту несуть відповідальність згідно цього Договору, Регламенту та чинного законодавства України.
9.2.  Виконавець не несе юридичну, матеріальну або іншої відповідальності за:
9.2.1. За дії осіб, організацій та органів державної влади, що зробили неможливим виконання зобов’язань  за даним Договором у випадку, якщо діяльність таких осіб та організацій не може контролюватися Виконавцем.
9.2.2. За функціонування Інтернету в цілому та будь-яких окремих ділянок (мереж), з яких складається Інтернет, та не гарантує можливість обміну з серверами та ресурсами, що не належать Виконавцю та не обслуговуються ним і можуть бути недоступні.
9.2.3. За персональний захист Абонента від несанкціонованого доступу та несанкціонованих маніпуляцій даними, ресурсами та самими системами на комп’ютері Абонента, викликаному з причин наявності помилок в захисті та при експлуатації комп’ютера, комп’ютерних вірусів та інших програм або дій, які спричинили збитки.
9.2.4. За функціонування апаратного обладнання та програмного забезпечення у Абонента, що надає Абоненту можливість користування послугами Виконавця.
9.2.5. Виконавець не забезпечує Абонента необхідним програмнім забезпеченням.

10. Термін дії та порядок розірвання договору.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та є таким, що укладений на невизначений час і діє до моменту його розірвання.
10.2. Абонент або Виконавець мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умов невиконання положень даного Договору або за відсутності потреби у Послугах, або неможливості надання таких Послуг. Про це Сторони мають повідомити один одного письмово, у термін не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати розірвання. У цьому випадку Абонент зобов’язаний повністю сплатити заборгованість за надані Послуги за весь час дії Договору на момент його розірвання.
10.3. У випадку відмови від послуг та припинення дії цього Договору за ініціативою Абонента до моменту повного використання залишку  первинного авансу на особовому рахунку Абонента, внесеного Абонентом згідно п. 5 даного Договору, за винятком, коли відмова від послуг є наслідком доведеного порушення Виконавцем договірних умов, Абонент сплачує Виконавцю 100% вартості отриманих послуг, в тому числі вартість підключення.

11. Заключні положення.

11.1. Абонент ознайомлений з умовами Договору та Регламенту, і зобов’язується їх виконувати.
11.2. Абонент підтверджує, що надані ним інформація та документи, є достовірними і відповідають чинному законодавству України.
11.3.
Абонент підтверджує, що він є повнолітньою особою.
11.4. Абонент погоджується на зберігання та обробку його персональних даних (Прізвище, Ім’я, По-батькові, паспортні дані, адреса, поштова адреса, номер телефону) у відповідності до закону України "Про захист персональних даних".

12. Адреса та банківські реквізити Виконавця

ТОВ "КОМКАСТ УКРАЇНА"

Поштова адреса: 03087, а/с 8, м. Київ, Україна
Р/р UA843808050000000026004304937 в АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805, ЄДРПОУ 37175141
свідоцтво ПДВ №100297544, ІПН 371751426581

Телефони Диспетчерської служби: (044) 223-6800, (073) 223-6800, (068) 223-6800

 
Особистий кабінет
Номер договору:
Пароль: